OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Jana Provazníková 

 

INFORMACE A SOUHLASY

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů): 

 

 

1. totožnost a kontaktní údaje správce:  

Mgr. Jana Provazníková, datum narození 12. července 1964, se sídlem V sadech 1081/4a, 160 00, Praha 6 – Bubeneč, IČ: 14972981, tel: 296 572 225, fax: 296 572 226, mobil: 603 228 412, e-mail: info@aupair-jana.cz, Internetové stránky: www.aupair-nemecko.cz (dále jen „Jana Provazníková“ nebo „správce“)

 

2. účely zpracování osobních údajů:  
a. zprostředkování poskytování služeb au pair v zahraničí a dále poskytování souvisejících servisních služeb;
b. plnění zákonných povinností správce;
c. ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů (kandidátů) správce a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci uvedenými pod bodem 4. níže;
d. vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů;
e. obchodní a marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách.

3. právní základy zpracování: 

Souhlas subjektu údajů, plnění zákonných (právních) povinností správce.
4. kategorie příjemců osobních údajů: 

a. osoby fyzické či právnické tvořící se správci koncern;
b. klienti, resp. zákazníci správce, kterým poskytuje správce v rámci své podnikatelské činnosti služby zprostředkování au pair, tj. zejména zahraniční rodiny (au-pair služby);
c. třetí osoby spolupracující se správcem v rámci jeho podnikatelské činnosti na základě smluvního (nikoli pracovněprávního) vztahu, zejm. zahraniční smluvní partneři správců v Německu, Rakousku, Švýcarsku, příp. další.

5. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, s výjimkou Švýcarska, ani mezinárodní organizaci 

Pokud jde o členské státy EU, správce předává osobní údaje zejména do Spolkové republiky Německo, Rakouska a Švýcarska, kde zprostředkovává správce výkon činnosti au pair/pečovatelek. Ve smyslu přísl. rozhodnutí Evropské Komise je přitom Švýcarsko, byť nečlenská země EU, státem, který zajišťuje odpovídající ochranu osobních údajů.

6. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány): po dobu využívání služeb správců, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných povinností správců po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

7. upozorňujeme Vás na Vaše právo:

a. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;
b. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;
c. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
d. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);  e. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;  f. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;

8. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je předpokladem toho, abychom Vám mohli zprostředkovat možnost poskytování služeb au pair v zahraničí.

 

 

INFORMACE A SOUHLASY 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením obchodních sdělení 
 

Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté mi v tomto dokumentu výše, a že jsem těmto informacím, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji správci, tj. Mgr. Janě Provazníkové, datum narození 12. července 1964, se sídlem V sadech 1081/4a, 160 00, Praha 6 – Bubeneč, IČ: 14972981 svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas s tím, aby veškeré mnou poskytnuté osobní údaje, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo – mobilní/pevná linka, e-mailová adresa či jiný tzv. elektronický kontakt, dosažené vzdělání, profesní praxi, národnostní původ, včetně mé podobizny (fotografie), byly správcem zpracovávány k účelům uvedeným výše pod bodem 2.  

Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání.  

Dále uděluji správci souhlas s elektronickou formou komunikace a žádám, aby elektronická komunikace, vč. zasílání jakýchkoli přístupových či ověřovacích hesel či kódů, byla správcem s mojí osobou vedena výlučně prostřednictvím mých elektronických kontaktů, které jsem správci předal(a).

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával tyto moje elektronické kontakty, vč. jejich předání zahraničním smluvním partnerům správců, též za účelem elektronické komunikace s mojí osobou, a výslovně prohlašuji, že se jedná o moje osobní kontaktní údaje, když k předanému mobilnímu číslu a e-mailové adrese mám přístup pouze já osobně a zavazuji se provést nezbytná opatření k tomu, abych zamezil(a) možnosti zneužití těchto komunikačních prostředků třetí osobou.

Beru na vědomí, že pokud bych neudělil(a) souhlas se zpracováním svého mobilního telefonního čísla a e-mailové adresy pro účely elektronické formy komunikace, , nemůže mi správce zprostředkovat možnost poskytování služeb au pair v zahraničí. Se zahraničními partnery správce je možnost komunikace pouze elektronicky.

Současně uděluji dle zákona č. 480/2004 Sb. správci souhlas k občasnému elektronickému zasílání sdělení (novinky z oblasti nabídek au pair pobytů, seminářů a jiných akcí pořádaných správcem apod.) na mou e-mailovou adresu či jiný elektronický kontakt.

Jsem si vědom(a) svého práva tento souhlas kdykoli odvolat.